Senden hat offenbar funktioniert, aber es wird noch ein Bestätigungsmail verschickt, sobald die Änderungen angekommen sind.
Es hat etwas nicht funktioniert. Bitte den Inhalt in Word (o.Ä.) kopieren und per Mail schicken.

Brief (11-s.n.)

Bilbo–3–1–21.1

Geure Hugo Sch[uch]ardt euskaltzale andiari

urte zoritsu bat opa dautsala, baŕi on auxe gura dautso bere adiskide Azkue bereteŕak.

Euskaltzaindiaren (gure Akademia onen) azken batzaŕean zuri eskini auxe egitea erabagi genduan. "Zure euskerazko ikaspen argitaratu eztiranak geuk geure diruz argitaratu gura geukez. Oretarako len bai len zeuk begiz yo ta autatu eizu imprenta aleman bat eta or asi zaitez len bai len zure paperok elaztatzen (imprimatzen). Liburu ori alemanez egin ta gero erderaz edo beintzat frantzesez argitaratu gura dogu, zeuk onetsiezkero: erderaz egitea bada, neuk biurtuko neuke; frantsesez, Lacombek artuko leuke bere lepoan arazo au. Onezaz zure erantzumen bat gura neuke.

Ganera Euskaltzaindi onek zertxo bi jakin gura leukez zugandik: 1° gure izkera au indartzeko, bat izatea ondo litzake. Batasun onetara zelan eldu ginaikez? a) Gipuzkoako izkera (naiz besteren bat) guretzat artuta, euskalki (dialecto) oŕetan guztiok lan eginez? ala b) bizkaitaŕak bizkaieraz, giputzak gipuzkeraz ta lapurtaŕak Axulaŕen izkelgian lan eginez?

2° ezbaia (zweifel), zuk ondo dakizu i-ren uŕengo n ta l ta s ta z ta d ta t batzuk ñ l̃ s̃2 (Euskaltzaindiak, nire aburuaz bestera, x artu dau -ren ordez) , esaten dabe; beste batzuk ostera n, l, s, z, d, t.

¿Guk zein bide artu bear dogu? ¿Aita ala ait̃a idatzi (izkribatu) bear dogu? Baino ala baiño? izen ala ixen? Il ala il̃? Isilik ala ixil̃ik? bildur ala bil̃d̃ur?

Labur laburtxo bada bere, erantzun (Alemanez, gurago badozu) eizu ¡aŕen! Euskaltzaindiaren izeneko consulta oni.

Egun onetan Madridko Menendez Pidal, Navarro Tomas eta Americo Castro emen, Bilbon, izan doguz, Linguistica irakastera etoŕiak. Gaur Bartzelonako Antoni Grierak itz egingo dausku. Lau gizon oŕekaz zure izena saŕi erabili dogu ezpanetan.

Agur, adiskide ta maisu maite ta agurgaŕia


[1] Dieser Brief liegt an der UB Graz nicht vor, lediglich an der Bibliothek der Euskaltzaindia in Bilbao. Ob er tatsächlich geschickt wurde, ist nicht feststellbar. Er liegt jedenfalls in der gleichen Form vor, wie andere maschingeschriebene Briefe, deren Original, zumeist mit handschriftlichen Korrekturen und meist langen Zusätzen von Azkues Hand, im Nachlaß Schuchardts, deren Kohlepapierkopien aber in Bilbao vorhanden sind.

[2] Azkue verwendet n, l und s (danach auch d und t) mit Tilde, eine graphische Besonderheit, die auch seinem Wörterbuch und anderen Publikationen eigen ist.